Yazım Kuralları

Print
Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları
 

Gönderilecek bildiriler;

 • A4 boyutlarındaki kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16 x 24,7 cm'lik alana) 1 satır aralıklı, iki yana dayalı, satır sonu tirelemesiz ve 10 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Farklı biçimde olması gereken yerler aşağıda belirtilmiştir.

 • Gönderilen tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla 10 x 17 cm'lik alanı aşmaması gerekir. Bundan dolayı tablo, şekil, resim, grafik vb. unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir.

 • Bildiri metinleri 10 sayfayı aşmamalıdır.

 • Metin içinde başlıklar numaralandırılmış olarak verilmelidir.

Gönderilen çalışmaların aşağıda verilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

 • Bildirinin başlığı (12 punto, ilk harfler büyük harf ve sayfaya ortalı), yazar/lar/ın tam adlarını ve unvanları, çalıştıkları kurumları belirtilmelidir. Adres, telefon, faks ve elektronik posta bilgileri de yazarların isimleri üzerine eklenecek bir dipnot ile sayfa sonunda verilmelidir.

 • Türkçe ve İngilizce Öz/Abstract hazırlanmalıdır. He ikisi ayrı ayrı olmak üzere 200 kelimeyi aşmamalıdır.

 • Anahtar Kelimeler/ Key Words mutlaka verilmelidir (5-8 kelime arası)

 • İngilizce öz ve anahtar kelimeler metnin en sonunda verilmelidir.

 • Ana Metin (Nicel ve nitel çalışmalar Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Öneriler bölümlerini içermelidir)

 • Yöntem kısmında Araştırmanın Modeli, Örneklem/Çalışma Grubu, Veri Toplama Araçları, Verilerin Toplanması ve Verilerin Çözümlenmesi alt bölümleri bulunmalıdır. Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili literatürü yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar, çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir, fakat bunun okuyucuyu, dinleyiciyi sıkacak ya da metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler seklinde olmamasına özen gösterilmelidir.

 • Tablo, şekil, resim, grafik vb. metin içerisinde yer almalıdır.

 • Kaynakça (Hem metin içinde hem de kaynakçada Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan Publication Manual of American Psychological Association [5. Baskı, 2001] adlı kitapta belirtilen yazım kuralları uygulanmalıdır (Türkçesi için APA Yayım Kılavuzu, 2009, Kaknüs Yayınları, İstanbul).

 • Varsa Ekler kaynakçadan sonra verilmelidir.

 • Bildiri tam metnine ait duyuru kurultay sonrasında yapılacaktır.

Bildiri Tam Metin Örnek Şablonu

Bildiri Özeti Yazım Kuralları
 
 • Bildiri özetleri 300 (üç yüz) kelimeyi geçmemeli ve Microsoft Word 2007 veya 2010 (.docx) programıyla Türkçe hazırlanmalıdır.

 • Bildiri özetleri, sunulacak olan çalışmanın kısaca konusunu, amacını, problem durumunu, yöntemini, (evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatiksel teknikler vb.), bulgularını, sonuçlarını (sonuçlanmış olanlar için) ve anahtar kelimeleri içermelidir. Ampirik olmayan araştırmalara dayanan çalışmalarda, bu altbaşlıkların kullanılması zorunlu değildir.

 • Bilim Kuruluna sunulan bildirilerin kabul edilebilmesi için, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir kurultayda, sempozyumda ya da bilimsel organizasyonda sunulmamış olması gerekmektedir.

 • Bildiri özetlerinde şekil, tablo, formül, resim ve sayfa numarası yer almamalıdır.

 • Bildiri özet metinlerinde kaynakça yer almamalıdır. Bu nedenle, metin içerisinde yapılan alıntılara atıfta bulunulmamalıdır.

 • Bildiri özet metinlerinin başında, örnek özet şablonunda da gösterildiği gibi etkinliğin adı ve yeri, yazarların ismi, bağlı oldukları kuruma ait bilgiler ve e-posta adresini içeren bir bölüm yer almalıdır.

 • Bildiri özet metinlerinin sonunda çalışmaya ilişkin anahtar sözcükler (en fazla 5) yer almalıdır.

 • Bildiri özet belgesinin biçim özellikleri şu şekilde düzenlenmelidir:
     Sayfa Boyutu : A4 (29,7 × 21,0 cm)
     Kenar Boşlukları : Üst 2 cm - Alt 2 cm - Sol 2 cm - Sağ 2 cm
     Yazı Karakteri ve Rengi : Verdana - Siyah
     Satır Aralığı : 1,5 satır
     Başlık : Ortalanmış, 12 punto, kalın ve büyük harflerle yazılı
     Yazar(lar) : Ortalanmış, 10 punto ve sunum yapacak yazarın ad ve soyadı altı çizili
     Yazar Bilgileri : Sola dayalı ve 8 punto
     Ana Metin : Paragraf metni iki yana yaslanmış ve 9 punto

 • Bildiri özetleri, kurultay internet sitesinin “Bildiri Kayıt” sayfasında form kullanılarak, en geç 30 Haziran 2013 tarihine kadar gönderilmelidir. Diğer yollardan ve belirtilen tarihten sonra gönderilen özetler işleme konulmayacaktır.

 • Kabul edilen bildiriler, 19 Temmuz 2013 tarihinde http://ebk2013.ogu.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

Bildiri Özeti Örnek Şablonu

 
Poster Hazırlama Kuralları
 

I - Poster Oturumları

Posterlerin asılması: Her poster oturumuna göre sıra ile numaralandırılacaktır. Katılımcılar Poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde kendilerine ayrılmış olan panolarını bularak asacaklardır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Posterlerin kaldırılması: Poster oturumunun sonunda posterler katılımcılar tarafından kaldırılacaktır.Oturum bitiminde kaldırılmamış posterler görevliler tarafından kaldırılacaktır. Kurultay Komitesi alınmamış posterlerden sorumlu değildir.

II - Poster Dizaynı

Poster Boyutları: 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak dizayn edilmelidir.

Başlık: Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).

Düzen: Amaç açıklık ve basitlik olmalıdır. Metin iki sütun halinde verilmelidir (her bir sütun 30 cm x 83 cm). İki sütun arası 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. Tüm kullanılan araçlar en az 2 mt.’den okunabilmelidir.

Yazım Kuralları: Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.

 • Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

 • Yazar Ad(lar)ı 36 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.

 • Yazar adres(ler)i 28 punto Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.

 • Metin başlıkları 24 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.

 • Metin 24 punto Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.

Posteri tamamlamadan önce: Kendinize bunları sorunuz:

       1.  Okuyucunun neyi hatırlamasını istiyorum?
       2.  Vermek istediğim mesaj anlaşılır mı?
       3.  Önemli noktaları vurguladım mı?
       4.  Kelimeler ile görsel malzemeler arasında denge var mı?
       5.  Posterin yazım tarzı anlaşılır mı?
       6.  Açıklama yapmadan poster anlaşılıyor mu?